Home

R-Radio Network F.M. 102.5 MHz

R-Radio วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ถ่ายทอดรายการจาก Radio Japan


วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ร่วมถ่ายทอดรายการภาคภาษาไทย จาก Radio Japan ในเครือข่าย NHK ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 18.30 - 19.00 น. ซึ่งมีทั้งข่าวสารประเทศญี่ปุ่นและข่าวต่างประเทศ  สารคดี  การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ขอเชิญติดตามรับฟังได้ตามวัน-เวลาดังกล่าวที่คลื่น F.M. ความถี่ 102.50 MHz.

 

ผู้ประสานงานจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมสถานีวิทยุ R-Radio


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ ครูชัยรัตน์ ทองใบ หัวหน้าสถานีวิทยุ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายกัณหา อุทธิเสน ผู้ควบคุมและดูแลระบบ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับ คณะผู้ประสานงานจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเข้าเยี่ยมสถานีวิทยุ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลื่นความถี่ 102.5 MHz เพื่อติดตามและประเมินผลการทำงานให้มีศักยภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

งานติดตั้งห้องส่งกระจายเสียงพร้อมอุปกรณ์

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เอฟ.เอ็ม. 102.50 MHz ได้ทำการติดตั้งห้องส่งกระจายเสียงแห่งใหม่พร้อมอุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 8-11 ธันวาคม 2554 ขณะนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำการออกอากาศด้วยห้องส่งกระจายเสียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

ท่านผู้ฟังสามารถแจ้งผลการรับฟังและให้ข้อแนะนำได้ที่ 045-644177 หรือ 081-9554076 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ประมาลภาพการติดตั้งห้องส่งฯ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.318835924801802.83962.316588398359888

 

สถานีฯติดตั้งเครื่องส่งวิทยุและระบบสายส่งสายอากาศใหม่


สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้ติดตั้งเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและระบบสายส่ง-สายอากาศใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2554 โดยใช้เครื่องส่งวิทยุขนาดกำลังส่ง 1.5 กิโลวัตต์ สายอากาศ 6 เบย์ ความสูง 60 เมตร ส่งกระจายเสียงใน ระบบเอฟ.เอ็ม. ความถี่ 102.50 เมกกะเฮิร์ตซ์ ส่งกระจายเสียงบริการข่าวสาร ความรู้และความบันเทิงเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 19.00 น. ทุกวัน

ท่านสามารถ แจ้งผลการรับฟัง ได้ที่ 081-9554076 , 086-5845260 , 088-1297225 และ 045-644177

 

ประกาศ การให้บริการส่งกระจายเสียงของสถานี

วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เอฟเอ็ม. 102.50 MHz  ได้ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศห้องส่งกระจายเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงให้บริการส่งกระจายเสียงตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

 
Banner

R-Radio 102.50 MHz

Facebook like

แบบสำรวจเขตบริการสถานีฯ
ท่านรับฟัง R-Radio 102.50 ทางวิทยุ ชัดเจนเพียงใด
 
Who's Online
We have 3 guests online
แบบสอบถาม
ท่านชอบรายการด้านใดของสถานีฯเป็นพิเศษ
 
Advertisement
Featured Links: